Kort geding

Kort geding in familiezaken
Geschreven door Michelle Plompen

Vandaag heb ik een zitting mogen bijwonen bij de familierechter. Graag wil ik mijn ervaring samen met jullie delen. Zelf heb ik vaker zittingen bij de rechter bijgewoond. Meestal had ik zittingen bijgewoond bij de politierechter of bij de kantonrechter. Zoals u wellicht weet zijn familiezaken achter gesloten deuren en zijn deze zittingen niet openbaar, tenzij de rechter en de belanghebbenden hiertegen geen bezwaar hebben.

In deze situatie mocht ik dus met toestemming van de rechter en de belanghebbenden aanwezig zijn tijdens de zitting. Voor de eerste keer heb ik een kort geding mogen bijwonen.

Lees “Kort geding” verder

Ondernemers in nood, wat nu?

Ondernemers in nood, wat nu?
Geschreven door Michelle Plompen 

Legal Lab van Zuyd Hogeschool is betrokken bij het project ‘’De Limburgse Zaak’’. Onlangs hebben wij naar aanleiding van dit project in de krant gestaan.

Het artikel gaat over eerste hulp aan ondernemers in nood.

Veel ondernemers kunnen nergens terecht met vragen, of weten niet waar ze terecht kunnen. In veel gevallen kunnen kleine ondernemers professionele hulp gewoon niet betalen. Speciaal voor deze ondernemers zijn diverse instanties, zoals het Ondernemingsklankbord Limburg, Zuyd Hogeschool, de Provincie Limburg en een aantal gemeentes het project ‘’De Limburgse Zaak’’ gestart.

De ondernemers worden geholpen door studenten van Zuyd Hogeschool. De studenten worden bijgestaan door docenten.

Het krantenartikel is te vinden via de volgende link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180412_00059550/eerste-hulp-voor-ondernemers-in-nood

Afstudeeronderzoek Contracteren

Afstudeeronderzoek Contracteren
Yvonne Vallinga

Mijn naam is Yvonne Vallinga en ik ga afstuderen bij Zuyd Legal Lab. In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd.
 
Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming, zoals bijv.:
– ‘Wanneer u zich hier niet aan houdt, bent u in verzuim en schadeplichtig en kunt u de overeenkomst als ontbonden beschouwen.’
– ‘In geval van schending van deze overeenkomst door werknemer verbeurt werknemer aan werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van Euro… .’
Veel conflicten gaan vervolgens over juist deze bepalingen. Contractanten twisten over de vraag hoe de clausules moeten worden uitgelegd, of er in de gegeven omstandigheden sprake is van een tekortkoming en of het rechtsgevolg ingetreden is en partijen verliezen hun initiële bedoelingen bij het contract uit het oog.
 
Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen? 
 

Met mijn onderzoek sluit ik aan bij conscious (of bewust) contracting en happy contracting.

Om dit te onderzoeken heb ik uw hulp nodig. Bent u voornemens een contract te laten opstellen en bent u benieuwd naar het proactief laten opstellen van het contract? Neemt u dan contact met mij op! Gezamenlijk kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor het proactief opstellen van uw contract. 

Hartelijke groet,

Yvonne Vallinga
      Stagiaire Zuyd Legal Lab

Recht op omgang

Recht op omgang
Geschreven door Michelle Plompen

Familierecht speelt een grote rol in deze maatschappij. Vooral als er kinderen bij zijn betrokken.

Ouders hebben recht op omgang met het kind. Het kan voorkomen dat ouders gaan scheiden waardoor het kind bij een van de ouders gaat wonen of een kind kan uit huis worden geplaatst. Ook dan heeft een ouder recht op omgang. Zelfs een niet met het gezag belaste ouder heeft recht op omgang.

Op het moment dat de ouder het gezag heeft over het kind, is de ouder verplicht om het minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Het is namelijk het kind van de ouder, ook al woont het kind niet bij de ouder of heeft de ouder het gezag niet. Het is de bedoeling dat de ouder zoveel mogelijk betrokken blijft bij de opvoeding van het kind.

Op grond van art. 1:377a lid 1 BW heeft het kind recht op omgang met zijn ouders en met diegene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

Lees “Recht op omgang” verder

e-Court

e-Court
Geschreven door Emiel Bongaerts

 In deze blog wil ik het hebben over e-Court (www.e-court.nl). e-Court is een stichting die arbiters in dienst heeft. Niet iedereen is positief gestemd over de stichting. Op dit moment vinden er ontwikkelingen plaats die de het voortbestaan van e-Court mogelijk bedreigen.

e-Court
e-Court is een stichting die een “digitale rechtbank” heeft ontwikkeld. Tenminste, dat is wat je uit de naam zou moeten afleiden ( e = electronic, court = rechtbank). In de praktijk gaat het natuurlijk niet om een echte rechtbank, maar om een kantoor dat arbiters in dienst heeft. Deze arbiters doen op grond van art. 1020 Rv e.v. uitspraak in geschillen tussen partijen. De procedures vinden in beginsel alleen online plaats. Wanneer het nodig blijkt om toch een zitting te organiseren, kan dit op locaties door heel Nederland. e-Court garandeert vakkundigheid door alleen arbiters in dienst te nemen die universitair geschoold zijn en al minstens 15 jaar relevante werkervaring hebben. Doordat e-Court een stichting is mogen ze gemaakte winst niet uitkeren aan de bestuurders. Hieruit moet blijken dat e-Court geen financieel heeft. Lees “e-Court” verder