Blog

LEGALlab_bot2

Legallab bot #2

We hebben een nieuwe chatbot gemaakt. Onze eerste chatbot ging nog uit van beperkte keuzes van de gebruiker. De nieuwe chatbot maakt gebruik van NLP. Dat betekent dat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’. Dat moet ervoor zorgen dat het gesprek natuurlijk aandoet.

De eerste versie is gemaakt door mr. Lucas Lieverse en studenten van Legallab ‘trainen’ de chat bot en onderhouden hem.

De chat bot is nog in ontwikkeling. Dit brengt mee dat de kennis en sociale vaardigheden van de virtuele jurist nog beperkt zijn. Maar hij wordt continu doorontwikkeld en wordt dus steeds beter.

Medewerkers van Legallab kunnen een chatgesprek overnemen wanneer de chat bot er niet meer uitkomt.

Heb je tips of tricks, neem dan contact met ons op.

LET OP: We maken de chatbots voor onderzoeks- en opleidingsdoeleinden. Aan het gebruik ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Satudarah

Criminele activiteiten doen Satudarah de das om.
Geschreven door Zakaria Assighaou

Deze blog is geschreven op initiatief van de stagiaires van Legal Lab en niet gecontroleerd door docenten.

Sinds afgelopen week is de beruchte motorbende Satudarah opgeheven. De vereniging is in elk geval verboden. Maar wat betekent dit nu precies?

In nederland geniet iedereen van zijn grondrechten. Een van deze grondrechten is het hier relevante recht tot vereniging, dat geregeld is in artikel 8 van de Grondwet. De tweede zin van artikel 8 Grondwet bepaalt dat het recht tot vereniging bij wet beperkt kan worden in het belang van de openbare orde. Dit betekent dat er middels het formeel recht beperkingen kunnen worden gesteld. De formele wet biedt aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid om een vereniging achteraf te laten toetsen op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Lees “Satudarah” verder

Kort geding

Kort geding in familiezaken
Geschreven door Michelle Plompen

Vandaag heb ik een zitting mogen bijwonen bij de familierechter. Graag wil ik mijn ervaring samen met jullie delen. Zelf heb ik vaker zittingen bij de rechter bijgewoond. Meestal had ik zittingen bijgewoond bij de politierechter of bij de kantonrechter. Zoals u wellicht weet zijn familiezaken achter gesloten deuren en zijn deze zittingen niet openbaar, tenzij de rechter en de belanghebbenden hiertegen geen bezwaar hebben.

In deze situatie mocht ik dus met toestemming van de rechter en de belanghebbenden aanwezig zijn tijdens de zitting. Voor de eerste keer heb ik een kort geding mogen bijwonen.

Lees “Kort geding” verder

Ondernemers in nood, wat nu?

Ondernemers in nood, wat nu?
Geschreven door Michelle Plompen 

Legal Lab van Zuyd Hogeschool is betrokken bij het project ‘’De Limburgse Zaak’’. Onlangs hebben wij naar aanleiding van dit project in de krant gestaan.

Het artikel gaat over eerste hulp aan ondernemers in nood.

Veel ondernemers kunnen nergens terecht met vragen, of weten niet waar ze terecht kunnen. In veel gevallen kunnen kleine ondernemers professionele hulp gewoon niet betalen. Speciaal voor deze ondernemers zijn diverse instanties, zoals het Ondernemingsklankbord Limburg, Zuyd Hogeschool, de Provincie Limburg en een aantal gemeentes het project ‘’De Limburgse Zaak’’ gestart.

De ondernemers worden geholpen door studenten van Zuyd Hogeschool. De studenten worden bijgestaan door docenten.

Het krantenartikel is te vinden via de volgende link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180412_00059550/eerste-hulp-voor-ondernemers-in-nood

Afstudeeronderzoek Contracteren

Afstudeeronderzoek Contracteren
Yvonne Vallinga

Mijn naam is Yvonne Vallinga en ik ga afstuderen bij Zuyd Legal Lab. In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd.
 
Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming, zoals bijv.:
– ‘Wanneer u zich hier niet aan houdt, bent u in verzuim en schadeplichtig en kunt u de overeenkomst als ontbonden beschouwen.’
– ‘In geval van schending van deze overeenkomst door werknemer verbeurt werknemer aan werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van Euro… .’
Veel conflicten gaan vervolgens over juist deze bepalingen. Contractanten twisten over de vraag hoe de clausules moeten worden uitgelegd, of er in de gegeven omstandigheden sprake is van een tekortkoming en of het rechtsgevolg ingetreden is en partijen verliezen hun initiële bedoelingen bij het contract uit het oog.
 
Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen? 
 

Met mijn onderzoek sluit ik aan bij conscious (of bewust) contracting en happy contracting.

Om dit te onderzoeken heb ik uw hulp nodig. Bent u voornemens een contract te laten opstellen en bent u benieuwd naar het proactief laten opstellen van het contract? Neemt u dan contact met mij op! Gezamenlijk kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor het proactief opstellen van uw contract. 

Hartelijke groet,

Yvonne Vallinga
      Stagiaire Zuyd Legal Lab