STAP-budget

Geschreven door Lisa Gerards

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is een nieuwe subsidieregeling die is ontworpen door de overheid. De ontwikkeling van het STAP-budget is een gevolg van het afschaffen van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten per 1 januari 2022. STAP wordt daardoor gezien als de opvolger van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten.

Het STAP-budget is een budget dat de overheid beschikbaar stelt aan werknemers, werkzoekenden, zzp’ers of ondernemers. Het STAP-budget moet ervoor zorgen dat de werknemers, werkzoekenden en zzp’ers beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het STAP-budget voor ondernemers belangrijk om goed te kunnen concurreren en om in te kunnen spelen op veranderingen in de wereld van het ondernemen.

Per jaar wordt er door de overheid 200 miljoen euro gereserveerd voor het STAP-budget. Het totale budget wordt in 6 tijdvakken beschikbaar gesteld. Per persoon heb je recht op €1.000 inclusief btw per jaar, mits je voldoet aan de voorwaarden. Als je voldoet aan de voorwaarden wordt het budget rechtstreeks overgemaakt aan de opleiding door het UWV. Het UWV beoordeelt de subsidieaanvragen en bewaakt de uitgaven van de subsidieregeling.

Voorwaarden voor het STAP-budget

Om in aanmerking te kunnen komen voor het STAP-budget, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je moet minimaal 18 jaar zijn;
 • Je mag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • Je hebt in het kalenderjaar van de subsidieaanvraag nog geen STAP-budget ontvangen;
 • Je mag geen recht hebben op studiefinanciering;
 • Je bent werknemer, werkzoekende, ondernemer of zzp’er;
 • Je gekozen opleiding, cursus of training moet starten binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarin je het budget hebt aangevraagd.

Iedere twee maanden start er een nieuw tijdvak van het STAP-budget. Per tijdvak kunnen ongeveer 400.000 mensen een budget ontvangen. In het uiterste geval is het budget op voor een bepaald tijdvak en moet je je studie uitstellen tot een volgend tijdvak. Een goede planning vooraf is dus van groot belang.

Waarom het STAP-budget?

Voor 1 maart 2022 bestond de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken van de belasting. Per 1 maart 2022 komt deze regeling te vervallen. Er zijn verschillende redenen voor de afschaffing:

 1. Het systeem van de fiscale aftrekpost van scholingskosten is te complex;
 2. Te weinig mensen maken gebruik van de aftrekpost;
 3. Je moet de scholingskosten zelf voorschieten. Je krijgt het geld pas naderhand terug bij je belastingopgave;
 4. De eigen bijdrage voor de scholingskosten is lang onduidelijk. De hoogte van de aftrekpost hangt af van je eigen inkomen.

Daarnaast ziet de overheid dat de arbeidsmarkt verandert. Er vinden veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Apps, robots en andere technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel beroepen en banen verdwijnen. Er moet iets gaan veranderen. Met het STAP-budget krijgt de doelgroep de mogelijkheid om nieuwe kennis te vergaren waar nodig. Het STAP-budget heeft verder als doel om de werkeloosheid te verlagen door mensen binnen de doelgroep te stimuleren om bij- of om te scholen.

Hoe werkt de aanvraag?

Op stapuwv.nl vind je een overzicht van top opleiders die studies, trainingen en cursussen aanbieden waarvoor je het STAP-budget kunt inzetten. Bij de inschrijving van een van deze opleidingen kun je aangeven dat je gebruik wenst te maken van het STAP-budget. De opleiding moet jou dan een digitaal aanmeldingsbewijs toe sturen. Dit aanmeldingsbewijs moet je samen met je subsidieaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV heeft vervolgens na ontvangst vier weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Het UVW zal de aanvraag toekennen als er nog budget beschikbaar is binnen het huidige tijdvak en je voldoet aan de overige gestelde voorwaarden zoals hierboven benoemd.

Kan het UWV de aanvraag ook weigeren?

Ja, dat is mogelijk. Er zijn een aantal zogenaamde weigeringsgronden vastgesteld. Als er sprake is van een van deze gronden mag het UWV de subsidieaanvraag weigeren:

 • Er wordt niet voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden voor het STAP-budget;
 • De opleiding, training of cursus is al gestart voordat het UWV de subsidieaanvraag ontvangen heeft;
 • De opleiding, training of cursus staat niet opgenomen in het scholingsregister van het STAP-budget;
 • De aanvrager is korter dan twee jaar geleden uitgesloten van de regeling. Zie hieronder.
 • Vergoeding van de opleiding, training of cursus is mogelijk via een andere subsidie dan het STAP-budget;
 • Een derde betaalt de volledige kosten voor de opleiding, training of cursus.

Het UWV kan een aanvrager voor de duur van maximaal 2 jaar uitsluiten van de subsidieregeling van het STAP-budget. Dit is mogelijk als de aanvrager van de subsidie niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn meldingsplicht richting het UWV of overige verplichtingen. Daarnaast is het mogelijk dat het UWV een deel of de volledige subsidie terugvordert van de aanvrager als er niet wordt voldaan aan de onderstaande verplichtingen.

Wat houdt de meldingsplicht van de aanvrager in?

De aanvrager van het STAP-budget heeft in de volgende gevallen een meldingsplicht richting het UWV:

 • Als duidelijk wordt dat de aanvrager de opleiding, training of cursus waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet volledig zal afronden;
 • Als duidelijk wordt dat niet, niet tijdig of niet volledig aan de overige verplichtingen wordt voldaan;
 • Als er zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Denk bijvoorbeeld aan een verandering van werkgever.

Wat houden de overige verplichtingen van de aanvrager in?

Er bestaan naast de meldingsplicht richting het UWV nog een aantal andere verplichtingen waaraan de aanvrager zich dient te houden:

 • De aanvrager dient de opleiding, training of cursus af te ronden;
  • De opleiding, training of cursus is afgerond als er een diploma of certificaat is behaald;
  • Er een aanwezigheid- of deelnemingspercentage is behaald van ten minste 80%;
  • Er een bewijs is voor inschrijving of deelname aan een examen of tentamen;
  • Er een overzicht beschikbaar is als bewijs van de behaalde resultaten.
 • De aanvrager overlegt bij de aanvraag alle relevante en gevraagde stukken.

Het UWV kan de einddatum van een opleiding, training of cursus veranderen als de aanvrager hier een goede reden voor heeft en dit vervolgens ook kan toelichten.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie de officiële site van het STAP-budget en de informatie via de Rijksoverheid.