Werken als grensarbeider

Geschreven door Mariam Miakhel

We kennen het wel; de buurman die net over de grens in Duitsland werkt, omdat hij daar zijn droombaan heeft kunnen vinden, de moeder van een vriendin die net over de grens in België in het ziekenhuis werkt. Maar hoe worden deze mensen nu aangeduid?

U bent een grensarbeider als u in Nederland woont, in Europa werkt en minstens 1 keer per week naar uw woonplaats teruggaat. Als u aan deze voorwaarden voldoet dan gelden de afspraken over sociale zekerheid voor grensarbeiders. In Nederland hanteren wij een sociaal zekerheidsstelsel. Dit publieke stelsel wordt gebruikt om personen of gezinnen, die vanwege bepaalde omstandigheden in financiële problemen komen, te helpen. Bij financiële problemen kan gedacht worden aan personen die wegens omstandigheden een bepaalde functie niet kunnen uitoefenen. In zo’n geval kan het zijn dat u niet onder de sociale zekerheid in Nederland valt. Dat betekent dat u bijvoorbeeld geen AOW-pensioen opbouwt in Nederland, of dat u niet onder de Zorgverzekeringswet valt.

Voor grensarbeiders die in de Europese Unie wonen en werken gelden net zoals voor alle migrerende werknemers het non discriminatiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling. Deze beginselen zijn van toepassing op alle werknemers die zich binnen het grondgebied van de Europese Unie verplaatsen. Het beginsel van gelijke behandeling stemt overeen met het non discriminatiebeginsel, dit beginsel voorziet dat een persoon met een bepaalde handicap, een bepaalde leeftijd of een bepaalde seksuele geaardheid niet gediscrimineerd mag worden en in plaats daarvan een gelijke behandeling op de werkplek mag genieten.

Met betrekking tot het arbeidsrecht, bijvoorbeeld een werknemer die werkt voor een Duits bedrijf maar in Nederland woont, valt de grensarbeider net zoals de migrerende werknemer onder de wetgeving van het werkland. Krachtens artikel 7, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geniet hij dezelfde sociale en fiscale voordelen als de nationale werknemer. Inzake de sociale bescherming gelden voor grensarbeiders behalve in uitzonderingsgevallen, hierbij kan men denken aan zwartwerkers, personen die betaald werk verrichten doch bewust nalaten dit bij zijn of haar belastingaangifte te vermelden, dezelfde beginselen en regelingen als in het algemeen voor alle migrerende werknemers binnen de Europese gemeenschap. 

In het geval van grensarbeiders zijn de kosten voor de overheid, hierbij kan men denken aan de inkomsten uit belasting gespreid over twee lidstaten, terwijl de inkomsten uit belasting op het inkomen in principe slechts naar een van de 2 lidstaten gaat naargelang van de overeenkomst over het vermijden van dubbele belasting.

Nederland heeft met een aantal landen belastingverdragen afgesloten, dit betreft onder meer Duitsland en België. In een zogeheten belastingverslag is opgenomen welk land belasting mag heffen over uw inkomsten. U heeft te maken met belastingverdragen als u woont of werkt buiten Nederland of als u zakendoet met het buitenland.