Wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’

Inleiding

Eind september 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel ‘huur en inkomensgrenzen’. Met dit wetsvoorstel worden de kansen op een betaalbare woning vergroot. Dit geldt onder anderen voor starters, kwetsbare groepen, lage- en middeninkomens. Hierdoor kunnen zij prettig wonen binnen de financiële mogelijkheden waarover zij beschikken. Als gevolg hiervan zijn op Prinsjesdag de maatregelen aangekondigd die de woningmarkt vlot moeten trekken.

Met de invoering van het wetsvoorstel worden er twee inkomensgrenzen ingevoerd voor de toegang tot sociale huur. Hieruit volgt één voor eenpersoonshuishoudens en één voor de huishoudens met meerdere personen. Voorheen was er een gelijke inkomensgrens voor alle huishoudens.

Dit wetsvoorstel brengt de volgende veranderingen met zich mee:

Ten eerste de eenpersoonshuishoudens:
De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gaat van €42.436,- omlaag naar €35.000,-.

Ten tweede de meerpersoonshuishoudens:
De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gaat van €38.035,- euro omhoog naar €42.436,- euro.

Jaarlijkse huurverhoging

Daarnaast verandert de jaarlijkse huurverhoging door dit wetsvoorstel. Huurders met middeninkomens kunnen na invoering van dit wetsvoorstel een huurverhoging van 50 of 100 euro per maand tegemoet zien. Door deze verhoging draagt de groep huurders bij aan het verbeteren, verduurzamen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen. De hoogte van de huurverhoging hangt af van de woonsituatie en van het inkomen.

De extra huurverhoging van €50 euro per maand mag ieder jaar worden doorgevoerd, echter tot een maximum van €720,- euro. Dit is tevens het maximale huurbedrag dat gevraagd mag worden voor de kale huur van een sociale huurwoning.

De extra huurverhoging van €100 euro per maand mag ook ieder jaar worden doorgevoerd. Deze doorvoering mag daarentegen wel tot boven de sociale huurgrens van €720,- euro worden doorgezet. De maximale huurprijs van de woning wordt bepaald volgens het woningwaarderingsstelsel.

Uitzonderingen

Voorheen werden AOW’ers, grote gezinnen, chronisch zieken of mensen met een handicap uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Door de invoering van dit wetsvoorstel vervallen een aantal uitzonderingen voor AOW’ers en grote gezinnen. Voorts blijft de uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten wel bestaan.

Samengevat is dit wat het wetsvoorstel inhoudt. Daarnaast is beschreven welke gevolgen dit met zich meebrengt. De ministerraad heeft ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Bij de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt de tekst en het advies van de Raad van State openbaar.

Deze blog is geschreven door een student voor onderwijsdoeleinden. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden geleend.