Serie Beslisbomen: Voorbeeld analyse

Art. 7:653 lid 1 en 2 BW luiden:

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien: a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en b. de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

2.In afwijking van lid 1, aanhef, en onderdeel a, kan een beding als bedoeld in lid 1 worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Juristen ontleden deze bepaling als volgt. Het rechtsgevolg is dat er een non-concurrentiebeding mag worden overeengekomen indien (en enkel dan als) is voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden:

Voorwaaarde 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan; Voorwaarde 2. De werknemer is op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten ouder dan 18 jaar;

Voorwaarde 3 (optie 1.). Uit de arbeidsovereenkomst is niet af te leiden wanneer die eindigt (onbepaalde tijd); of (optie 2.): Uit de arbeidsovereenkomst is af te leiden wanneer die eindigt én: i. Het beding is noodzakelijk; ii. wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen; en iii. zowel de noodzakelijkheid (i.) als de reden (ii.) zijn schriftelijk gemotiveerd.”