Hoera geboorteverlof!

Geschreven door Shannon Janssen 

Noem het zoals je wilt, het geboorteverlof, partnerverlof, kraamverlof of vaderschapsverlof. Wanneer je vrouw, partner, persoon met wie je ongehuwd samenwoont, of van wie je het kind erkent bevallen is, heb je als werknemer zijnde recht op verlof. Vanaf 1 januari 2019 zijn de regels omtrent het geboorteverlof uitgebreid. Alsmede een uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof. In deze blog zal ik uitleggen waar je dan precies recht op hebt.

Hoe werkt het geboorteverlof?[1][2][3]
Als werknemer heb je gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag ná de bevalling, recht op een geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week.
Bij een fulltimebaan van 40 uur per week (5 x 8 uur per week) heb je recht op eenmaal 40 uur (5 x 8 uur) geboorteverlof.
Bij een parttime baan van 28 uur per week (3 x 8 en 1 x 4 uur per week) heb je recht op eenmaal 28 uur (3 x 8 en 1 x 4 uur) geboorteverlof.

Het geboorteverlof geef je aan bij de werkgever middels een mededeling. Deze mededeling mag zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het liefst dient deze mededeling vooraf te geschieden, dan wel zo snel mogelijk na de bevalling. Bij deze melding dien je tevens aan te geven wanneer je dit verlof zou willen. Houdt hierbij wel het tijdvak van vier weken in de gaten. De geboorteverlofdagen mogen niet ingehouden worden op je vakantiedagen.

Wordt er een uitzondering gemaakt wanneer het een meerling betreft?[4]
Nee, daar wordt geen uitzondering voor gemaakt. Ook voor meerlingen geldt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur.

Hoe moet dat dan wanneer de arbeidsovereenkomst of de publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd voordat het geboorteverlof volledig opgenomen is? [5]
Wanneer je een nieuwe arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling aangaat, kun je aanspraak maken op het verlof dat nog niet opgenomen is.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de publiekrechtelijke aanstelling dient de werkgever op jouw verzoek, als werknemer zijnde, een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel geboorteverlof je aanspraak hebt.

In mijn cao staat een andere regeling omtrent geboorteverlof, wat nu?Artikel 4:7 lid 2 van de Wet arbeid en zorg geeft aan dat er in een aantal gevallen niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken in een cao[6]. Er mag wel ten nadele van een werknemer afgeweken worden wanneer de cao gold op de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe uitgebreide verlofregeling(dus vóór 1 januari 2019). Verder mag er maar ten nadele van de werknemer worden afgeweken tot ten hoogste gedurende zes maanden na de datum van inwerkingtreding van de uitgebreide regeling (tot uiterlijk 1 juli 2019).

Valt het aanwezig zijn bij de bevalling ook direct onder het geboorteverlof?Als werknemer heb je recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer je geen arbeid kunt verrichten. Dit komt onder andere voor wanneer:

  • zich onvoorziene omstandigheden voordoen die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen;
  • er sprake is van een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid;
  • er door de wet of overheid een verplichting wordt opgelegd, waarvan de vervulling niet in eigen tijd kan plaatsvinden;
  • het actief kiesrecht uitgeoefend wordt.

De bevalling van de echtgenote, geregistreerd partner of persoon met wie je als werknemer zijnde samenwoont, valt onder een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid. Dit kan bijvoorbeeld ook zo zijn wanneer je bij de gemeente aangifte van geboorte moet doen. In deze gevallen van een paar uur tot een paar dagen, betaalt de werkgever het loon door.

Wat houdt het aanvullend geboorteverlof in? [7][8]
Het aanvullend geboorteverlof gaat in per 1 juli 2020.

Wanneer je het geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week hebt opgenomen, heb je gedurende een tijdvak van zes maanden recht op een aanvullend geboorteverlof zonder behoud van loon, maar op basis van een door het UWV verstrekte uitkering. Dit tijdvak gaat in vanaf de eerste dag ná de bevalling.
Het aanvullend geboorteverlof bedraagt ten hoogste vijfmaal de arbeidsduur per week.

Wanneer je een nieuwe arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling aangaat, kun je aanspraak maken op het verlof dat nog niet opgenomen is.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de publiekrechtelijke aanstelling dient de werkgever op jouw verzoek, als werknemer zijnde, een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel geboorteverlof je aanspraak hebt.

Het UWV verstrekt bij opname van het aanvullend geboorteverlof een uitkering uit aan de werknemer over ten hoogste vijf gehele weken. De uitkering bedraagt 70% van het loon.

De werknemer doet de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof bij het UWV door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag wordt eenmalig ingediend binnen de periode gelegen tussen vier weken voor de eerste dag waarop het aanvullende geboorteverlof wordt opgenomen en vier weken na de laatste dag waarop dat verlof is opgenomen. De uitkering wordt verstrekt voor zover het tijdvak, waarin er sprake was van het recht op uitkering, ligt in het jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

NB: de foto in dit artikel is geplaatst in overeenstemming met de ouders van de baby en is niet geschikt voor hergebruik, dan wel aanpassingen.

[1]Artikel 4:2 Wazo.

[2]T&C Arbeidsrecht, commentaar op artikel 4:3 WAZO.

[3]Kamerstukken II, 2017/18, 34 967, p. 7,8.

[4]Kamerstukken II, 2017/18, 34 967, p. 23.

[5]Artikel 4:2 Wazo.

[6]Artikel 4:2 en 4:3 Wazo.

[7]Artikel 4:2 lid 2 en 3 Wazo.

[8]Kamerstukken II, 2017/18, 34 967, p. 8-11.

Geef een antwoord