Gratis parkeren kan je duur komen te staan!

Het fenomeen treintje rijden is toch al een aantal keer in het nieuws geweest[1]. Voor degene die niet weten wat het fenomeen treintje rijden inhoudt; als u kort achter uw voorganger onder de slagboom doorrijdt zonder te betalen wordt dat gekwalificeerd als treintje rijden. Dit zorgt voor een boel onnodige gevaarlijke situaties. Aangezien degene die van plan is om achter zijn voorganger aan te schieten erg hard moet optrekken om te voorkomen dat de slagboom op de auto terechtkomt. Dit alles om een paar euro te besparen, hopende dat je als bestuurder hier nooit meer iets van zal horen. Echter is dit niet toegestaan, derhalve is dit dan ook opgenomen in de algemene voorwaarden van veel parkeergarages. Om een voorbeeld te noemen; Q-Park heeft een dergelijk beding in haar algemene voorwaarden staan;

‘’6.4 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad €300,- en zulks onverminderd de rechten van Q-Park tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.’’[2]

Stel je hebt ‘treintje gereden’ wat zijn dan nu de consequenties? Wat als jij niet hebt gereden maar iemand anders? Hoe is de boete opgebouwd die ontstaat als je treintje rijdt? Hoe komt een  parkeergarage aan persoonsgegevens aan de hand van kentekengegevens? Dit zijn allemaal vraagstukken waar ik deze blog antwoord op ga geven.

Allereerst de consequenties die het treintje rijden met zich mee brengt. Het is ten eerste erg gevaarlijk om zo dicht achter de voorligger aan te rijden, hierdoor neemt de kans op ongelukken toe en het bevordert de verkeersveiligheid allerminst. Verder gaat degene die gebruik maakt van de parkeergelegenheid vaak akkoord met de algemene voorwaarden bij het binnenrijden van de parkeergarage. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de betreffende exploitant. Als voorbeeld in deze blog neem ik Q-Park. Bij eerdergenoemd punt 6.4 van de algemene voorwaarden van Q-Park is de boete opgebouwd uit het maximaal dagtarief plus €300 schadevergoeding. Deze schadevergoeding vloeit voort uit gevolgschade, hierbij loopt de parkeergarage inkomsten mis en de kosten van het opsporen van de bestuurder worden er ook bij gerekend. Verder is de investering in het beveiligingssysteem ook een deel van de schadevergoeding.

Het is in sommige gevallen zo dat de kentekenhouder niet de bestuurder is op het moment van het treintje rijden. Hierna volgt vaak de boete aan de hand van het boetebeding dat is opgenomen in de algemene voorwaarden. Kan de kentekenhouder echter bewijzen dat hij/zij niet heeft gereden dan kan het zo zijn dat iemand anders er schuldig aan is. Wie heeft in dit geval dan de bewijslast? De bewijslast ligt in eerste instantie bij de kentekenhouder. Deze dient aan te tonen dat hij/zij op dat moment de auto niet heeft bestuurd. Q-Park mag volgens de rechter uitgaan van het vermoeden dat kentekenhouder ook bestuurder is van de auto. Vandaar dat de bewijslast in eerste instantie ook bij de bestuurder ligt. Vaak is het lastig om te bewijzen dat je als kentekenhouder niet op dat moment door de parkeergarage bent gereden. Dit kan bijvoorbeeld middels vliegtickets als de kentekenhouder in het buitenland is. Ook is het mogelijk door een verklaring te geven van degene die op dat moment wel heeft gereden. Maar wat als dit niet mogelijk is? Als de gedaagde partij niet kan bewijzen dat hij/zij niet de bestuurder van de auto was op het moment van het treintje rijden, dan wordt vermoed dat hij/zij ook bestuurder was. Uit jurisprudentie blijkt het volgende:

’’wel kan uit de registratie als kentekenhouder naar het oordeel van de kantonrechter een vermoeden worden afgeleid dat de eigenaar van het kenteken ook de bestuurder van de auto is. Het ligt dan op de weg van de kentekenhouder om dat vermoeden te weerleggen.’’[3] Op de vraag wie dus aansprakelijk is ontstaat er zo dus een antwoord. In de basis is wordt er vermoed dat de kentekenhouder ook bestuurder is van zijn/haar eigen auto. Om deze reden gaat de rechter dus in eerste instantie ervan uit dat de auto bestuurd wordt door de kentekenhouder. Als deze kentekenhouder op zijn beurt kan bewijzen door middel van stukken dat hij/zij niet heeft gereden dan kan deze dus ook niet worden vervolgd voor dat feit. Voert de gedaagde wel het bewijs dat hij/zij het niet was dan ontstaat er omgekeerde bewijslast. [4]

Verder kun je je afvragen hoe een parkeergarage dan aan persoonsgegevens komt aan de hand van kentekengegevens. Dit is natuurlijk niet zomaar mogelijk met de AVG in het achterhoofd. Aan de verstrekking van persoonsgegevens uit het kentekenregister ligt wet- en regelgeving ten grondslag. De RDW kan vanuit het kentekenregister persoonsgegevens verstrekken. Echter mogen deze gegevens alleen worden verstrekt aan overheidsorganen en belanghebbenden die wettelijke gronden hebben om over deze gegevens te mogen beschikken/opvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een deurwaarder of een advocaat. Alleen als de opgevraagde gegevens binnen de doelbinding vallen mogen de gegevens worden verstrekt. Doelbinding als in artikel 2, lid 1b en lid 2b[5]. Hieruit kun je de conclusie trekken dat het alleen mogelijk is om persoonsgegevens op te vragen via bijvoorbeeld een advocaat omdat deze daartoe bevoegd is. Voor de parkeergarage zelf is het niet mogelijk om via het RDW persoonsgegevens op te vragen.

Als conclusie van deze blog denk ik dat ik kan zeggen dat treintje rijden zeer waarschijnlijk niet loont. Naar mijn mening is het het risico niet waard aangezien je in eerste instantie heel dicht achter je voorganger aan moet rijden. Hierbij is de kans op ongelukken al een stuk groter en dit kan leiden tot een hoop eventuele blikschade in het ergste geval. Dat terzijde is het ook een vrij dure aangelegenheid. Een boete van het maximale dagtarief keer drie en €300 is ook niet misselijk en dat alles voor het besparen van een paar euro.

Geschreven door: Jules In ’t Panhuis


[1] https://www.ad.nl/rotterdam/treintje-rijden-levensgevaarlijk~a8945904/

[2] Algemene voorwaarden Q-Park

[3] EClI:NL:RBZWB:2018:1317

[4] ECLI:NL:RBMNE:2018:1220

[5] http://wetten.overheid.nl/BWBR0024045/2014-04-01 (regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008)

Geef een antwoord