Afstudeeronderzoek Contracteren

Afstudeeronderzoek Contracteren
Yvonne Vallinga

Mijn naam is Yvonne Vallinga en ik ga afstuderen bij Zuyd Legal Lab. In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd.
 
Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming, zoals bijv.:
– ‘Wanneer u zich hier niet aan houdt, bent u in verzuim en schadeplichtig en kunt u de overeenkomst als ontbonden beschouwen.’
– ‘In geval van schending van deze overeenkomst door werknemer verbeurt werknemer aan werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van Euro… .’
Veel conflicten gaan vervolgens over juist deze bepalingen. Contractanten twisten over de vraag hoe de clausules moeten worden uitgelegd, of er in de gegeven omstandigheden sprake is van een tekortkoming en of het rechtsgevolg ingetreden is en partijen verliezen hun initiële bedoelingen bij het contract uit het oog.
 
Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen? 
 

Met mijn onderzoek sluit ik aan bij conscious (of bewust) contracting en happy contracting.

Om dit te onderzoeken heb ik uw hulp nodig. Bent u voornemens een contract te laten opstellen en bent u benieuwd naar het proactief laten opstellen van het contract? Neemt u dan contact met mij op! Gezamenlijk kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor het proactief opstellen van uw contract. 

Hartelijke groet,

Yvonne Vallinga
      Stagiaire Zuyd Legal Lab

Geef een antwoord